dimarts, 17 de febrer del 2015

VIII Premi Internacional Compostela d'àlbum il·lustrat

Premis organitzats pel Departament d'Educació de l'Ajuntament de Santiago de Compostela, en col·laboració amb l'editorial Kalandraka.
Dotació: un únic premi de 9.000 €
Termini de presentació d'obra: 6 de març de 2015

Tota la informació de les bases a:
http://www.kalandraka.com/es/premio-compostela/

dilluns, 16 de febrer del 2015

Concurs de cartells “BELLPRAT, VILA DEL LLIBRE, 8a Edició”

L’Associació d’Amics de Bellprat convoca el segon concurs públic per tal d’escollir la imatge del cartell de la 8a edició de “Bellprat, Vila del Llibre”, una diada cultural que es fa anualment al municipi de Bellprat (Anoia). Enguany, se celebrarà al llarg del cap de setmana del 6 i 7 de juny de 2015.
Teniu temps fins el 29 de març per presentar-vos-hi, i optareu a un premi de 300 euros més un àpat en un restaurant d'aquesta bonica població de l'Anoia.
Tota la informació a http://www.amicsdebellprat.cat

Concurs de cartells de la Festa Major de Santa Perpètua

L'ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda ens ha enviat les bases per al concurs de cartells de la Festa Major d'Estiu 2015. Aquí les teniu:

1. Objecte
L’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda estableix la convocatòria per l’any 2015 per crear un cartell de la Festa Major del 2015. L’obra ha de fer referència a la festa major. 
2. Participants
La participació és oberta a totes les persones que vulguin presentar les seves obres a partir dels 18 anys d’edat. 
3. Dotació del premi i finançament
S’estableix un únic premi. Estarà dotat amb la quantitat de 500 euros.
Aquesta quantitat s’imputa a càrrec de la partida pressupostaria 5034.3300.48906 corresponent al pressupost exercici 2015 de l’ l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda.
Aquesta quantitat estarà subjecta, en el seu cas, a les retencions fiscals corresponents. 
4. Treballs
Les obres presentades hauran de ser originals, inèdites i no podran ser adaptacions o modificacions d’obres anteriors. Així mateix, no podran haver estat presentades o premiades en cap altre certamen. Els participants es responsabilitzen que no hi hagi drets de tercers i seran responsables de qualsevol reclamació per autoria o plagi.
Cada participant podrà presentar un màxim de 2 originals. S’han de presentar en format digital, ja sigui en format CD o llapis de memòria, però no impreses.
La mida del cartell ha de ser A1 (59,4x84,1cm) a una resolució mínima de 300 dpi i en format vertical.
Els dissenys es poden elaborar en qualsevol estil o tècnica que permeti la fotoreproducció i la impressió a quadricromia. Si el cartell inclou una imatge fotogràfica, cal adjuntar-hi la diapositiva original de qualitat.
En el cartell ha de figurar el logotip de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda (si no en disposeu, cal reservar-li un espai i indicar-ho) i el text següent: Festa Major 2015 Santa Perpètua de Mogoda, 4, 5, 6 i 7 de setembre i l’opció d’incorporar un eslògan que convidi a la festa.
L'autor ha de facilitar l'arxiu original per capes per tal que l'Ajuntament pugui treballar el document o bé es compromet, si escau, a fer les adaptacions que calgui i a confeccionar els originals necessaris per a la impressió correcta i la composició del programa d’actes amb l’aplicació de la imatge del cartell que calguin a proposta dels òrgans tècnics de l’Ajuntament.
L’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda passarà a ser el propietari legal de l’obra, del disseny, i es reserva el dret de modificar algun aspecte del mateix per adequar-lo a les finalitats que li són assignades. Podrà l’Ajuntament reproduir i adaptar el cartell premiat a les diferents formats per a difondre la Festa Major 2015. 
5. Documentació
Les obres es podran presentar dins el termini indicat al registre del Departament de Cultura de l’Ajuntament de Santa Perpetua de Mogoda, situat a la Granja Soldevila, camí de la Granja s/n, 08130 Santa Perpètua de Mogoda, en horari de presentació de 9 a 14 hores, o al registre de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, l’OAC (Oficina d’atenció al ciutadà), de 9 a 14 hores. Una vegada registrades les obres, es lliurarà un resguard acreditatiu de la seva presentació amb el número de registre corresponent.
Les obres es presentaran sota un pseudònim escrit al dors del cartell. S’acompanyarà d’un sobre tancat on caldrà indicar a la part exterior la llegenda amb la denominació del certamen i el pseudònim. A l’interior del sobre hi hauran de constar les següents dades:
1. Nom i cognoms.
2. Adreça postal.
3. Correu electrònic.
4. Telèfon.
5. Població i codi postal.
6. Títol de l’obra.
7. Signatura.
8. Caldrà adjuntar també còpia del DNI.
Els autors podran signar les obres un cop es conegui el veredicte del jurat. 
6. Termini de presentació
El termini de presentació dels treballs finalitza el dia 8 de març.
Finalitzat aquest termini no s’acceptaran més obres. 
7. Avaluació i selecció
Els projectes presentats seran puntuats pel jurat, i els cinc cartells més votats, s’anunciaran per un termini per mínim de 20 dies (del 20 de març al 11 d'abril) a la pàgina web municipal, per tal que tota la ciutadania pugui votar-los.
El jurat estarà constituït pels membres de la Comissió de Festa Major (actuant com a vocals), representants dels mitjans de comunicació local, el professorat de l’Espai de les Arts i dos tècnics del servei de cultura. Un dels vocals actuarà com a secretari del jurat. El seu règim d’actuació quedarà sotmès a allò disposat en el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. El decret de nomenament preveurà també la designació dels seus suplents.
En el seu funcionament, el jurat s’atendrà al següent:
- Les seves deliberacions seran secretes.
- En el moment de les votacions, només es tindran en compte els vots emesos pels membres presents, no admetent-se la delegació de vot. El jurat decidirà les seves deliberacions per majoria simple.
- En la seva valoració, el jurat tindrà en compte especialment la qualitat artística de les obres presentades.
- El jurat podrà proposar que es declari desert el certamen quan, segons el seu criteri, cap de les obres presentades reuneixi la qualitat adequada per a ser premiada. El premi haurà de ser concedit a una sola obra. 
8. Resolució
La proposta de resolució l’efectuarà l’òrgan tècnic de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda que correspongui, incorporant a aquesta l’acta del jurat qualificador del certamen.
L’òrgan competent per a la resolució definitiva del procediment és la Junta de Govern Local. La resolució que atorgui els premis del certamen es notificarà al premiat i es publicarà al tauler d’anuncis de la seu de l’Ajuntament, i al butlletí municipal L’Informatiu.
L’Ajuntament de Santa Perpètua convocarà oportunament l’artista guanyador/ra per lliurar-li l’import de la dotació econòmica del premi.
El veredicte del cartell es farà públic el dia 24 d’abril a les 20h al Centre Parroquial en motiu de la Nit de Cultura. 
9. Drets sobre l’obra premiada
L’obra premiada passarà a ser propietat de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, que passarà a ser titular de la mateixa, i no podrà ser presentada en altres certàmens. L’obtenció del premi comporta la cessió dels drets d' explotació referits a reproducció, distribució, comunicació i transformació, per a qualsevol país del món i en qualsevol modalitat de transmissió, d'explotació, distribució, suport, format i mitjà, inclosos els audiovisuals, els informàtics, els multimèdia, els telemàtics, etc, incloent-hi també la cessió d’aquests drets a tercers.
El dret de transformació s'entén per al seu tractament informàtic en l'elaboració d'instruments de descripció i en cap cas suposarà l'alteració del material original.
Aquesta cessió en exclusiva dels drets d'explotació esmentats a l'apartat anterior s'entén amb caràcter indefinit. 
10. Incidències
Qualsevol incidència no prevista en les bases serà resolta per l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda. 
11. Acceptació de les bases
El fet de concórrer al certamen suposa l’acceptació plena d’aquestes bases. 
12. Recursos
La resolució per la qual es faci pública l’atorgament dels premis del certamen posa fi a la via administrativa. Contra aquesta es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció competent, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació o publicació al taulell d’edictes de l’Ajuntament.
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació o publicació.
Contra l’acte d’aprovació d’aquestes bases, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós-administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva publicació. 
13. Desenvolupament i aplicació de les bases
En desenvolupament i aplicació d’aquestes bases, l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, durà a terme les convocatòries i actes necessaris. 
14. Entrada en vigor
Aquestes Bases entraran en vigor una vegada aprovades per la Junta de Govern Local i hagin estat publicades al taulell d’anuncis de l’Ajuntament i al web municipal (www.staperpetua.cat).

Concurs de cartells del Centre de Formació Teatral EL GALLINER

El Centre de formació teatral El Galliner, en el procés de preparació del curs 2015/2016, convoca el concurs del cartell per anunciar el curs 2015/2016 del Centre de formació teatral El Galliner.
El termini per a presentar les propostes acaba el 30 d'abril, i hi ha un premi de 300 euros per al guanyador.

IV Concurs de còmic de Santa Cristina d'Aro (CRAC!)

L’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro organitza la quarta edició del CRAC! Concurs de Còmic de Santa Cristina d’Aro. Fins el proper 10 d’abril es podran presentar les obres.

El IV Concurs de Còmic de Santa Cristina d’Aro està dividit en diverses categories segons l’any de naixement de les persones participants:
a) Categoria de persones nascudes entre el 2005 i el 2003.
b) Categoria de persones nascudes entre el 2002 i el 1999.
c) Categoria de persones nascudes abans del 1999. En aquesta categoria, els/les participants podran presentar obres en qualsevol de les dues sots categories següents:
  • C1. Temàtica lliure.
  • C2. Temàtica relacionada amb el Canal Súper 3.
Els premis de les categories C1 i C2 són de 600, 300 i 150 euros per al 1r, 2n i 3r respectivment.
Trobareu tota la informació en aquest enllaç: http://www.santacristina.cat/ca/crac_2015.html

Concurs per als alumnes del CFGS d'Il·lustració

El Consorci de Comerç, Artesania i Moda del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya s'han posat en contacte amb nosaltres i amb totes les escoles de Catalunya que cursem el CFGS en Il·lustració per convidar als nostres alumnes de l’esmentat cicle al nou Concurs d’il·lustració de la bossa de The Craftroom, el saló de l’artesania feta a Catalunya.

Podeu consultar la informació de l’última edició en el següent vincle: 
http://www.ccam.cat/ca/Cos/areesactuacio:artesania:centreartesaniacatal:sac_2014

Es tracta de que els alumnes del CFGS en Il·lustració, que cada escola seleccioni, presentin les seves propostes per il·lustrar una de les dues cares de les bosses que els expositors donaran als compradors durant el saló. Per tant, si esteu interessats en participar-hi, feu-nos-ho saber a la direcció de l'escola.

Les bases del concurs són les següents:

1.- INTRODUCCIÓ:
El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (en endavant CCAM), mitjançant l’Àrea d’Artesania, convoca un concurs per a la creació d’una il·lustració per imprimir a les bosses del Saló d’Artesania The CraftRoom a l’any 2015.
Aquest concurs serà anual i anirà creant any a any una col·lecció de bosses de The CraftRoom. 
2.- PARTICIPANTS:
Podran participar els/les alumnes del cicle de grau superior d’Il·lustració de les escoles d’arts i disseny de Catalunya. Cada escola decidirà quins alumnes participaran. En cap cas els/les alumnes poden ser professionals de la il·lustració.
Els/les alumnes participants obtindran 5 hores de pràctiques. El CCAM expedirà un certificat als alumnes que ho demanin.  
3.- DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE A REALITZAR:
La bossa de The CraftRoom es facilitarà als compradors durant el saló. Es tracta d’una bossa de tela de les següents característiques:
- 100% cotó.
- Gramatge de 140gsm.
- Mides: 42x38cm.
- Nansa curta.
- Color cru.
L’alumne participant ha de fer una proposta d’il·lustració per imprimir a una tinta sobre una de les cares de la bossa. A l’altre cara anirà la imatge de la Setmana d’Artesania de Catalunya. La il·lustració ha de comunicar conceptes positius i contemporanis vinculats amb l’artesania catalana.  
4.- PRESENTACIÓ:
Les escoles participants enviaran per correu electrònic les il·lustracions que seleccionin dels seus alumnes.
Les imatges han de tenir les següents característiques:
- Format: .jpg
- Mida: 25x25cm
Totes les il·lustracions han d’anar acompanyades d’una explicació de la inspiració i del significat (màxim de 50 paraules).  
5.- TERMINIS:
5.1.- Inici del concurs: febrer de 2015
5.2.- Data límit de lliurament: 12 de maig de 2015.
5.3.- Els projectes presentats després d’aquesta data i horari quedaran exclosos del concurs.  
6.- PREMIS:
Es concedirà un sol premi de 500€, el qual no podrà ser declarat desert.  
7.- COMPROMISOS DE L’AUTOR DE LA IL·LUSTRACIÓ SELECCIONADA PER SER UTILITZADA:
El guanyador/a del concurs es compromet a cedir l’exclusivitat d’ús de la il·lustració seleccionada al CCAM, conservant sempre la propietat intel·lectual. La qual cosa implica que l’autor/a només podrà produir i vendre l’esmentada il·lustració al CCAM, excloent qualsevol altra mena de transacció o comercialització. L’alumne guanyador/a haurà de complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat de Catalunya, així com les obligacions davant la Seguretat Social, i no tenir deutes amb el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.  
9.- JURAT:
El CCAM crearà a la seva pàgina de Facebook www.facebook.com/ccamcat l’àlbum Concurs d’Il·lustració de la bossa de The CraftRoom amb les imatges concursants. El jurat seran els usuaris de Facebook, que mitjançant els seus “M’agrada” votaran les seves il·lustracions preferides. Els usuaris podran donar al “M’agrada” de tantes il·lustracions com vulguin. La imatge amb més “M’agrada” guanyarà el concurs. Només computaran els “m’agrada” de les imatges de l’àlbum oficial del concurs a la pàgina de Facebook del CCAM. El 19 de maig a les 13h es farà el recompte de “M’agrada” i es nomenarà al guanyador/a.  
10.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES :
La participació al concurs suposarà l’acceptació per part de l’alumne i de l’escola de tots i cadascun dels requisits, compromisos i obligacions de les presents bases.  
11.- PROMOCIÓ, EXPOSICIÓ DELS PROJECTES I RESULTAT DEL CONCURS :
Tots els projectes podran ser presentats al públic per part de l’Àrea d’Artesania del CCAM per mitjà d’exposicions o accions de comunicació que reprodueixin tots o part dels projectes participants al concurs. 
12.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL:

12.1.- El CCAM, com a promotor d’aquest Concurs obté, amb la concessió del premi, l’exclusivitat d’us de la il·lustració seleccionada, tot respectant la propietat intel·lectual del seu autor/a.

13.- FISCALITAT:
Totes les quanties econòmiques d’aquest concurs estan subjectes als impostos i retencions fiscals corresponents a l’any en curs.

14.- RECURSOS :
La decisió del Jurat no es pot recórrer.

III Premi de Gravat xilogràfic "La Torre de l'Encenall de Torredembarra"

Des de l'Arxiu Municipal de Torredembarra ens han fet arribar les bases del III premi de Gravat Xilogràfic "La Torre de l'Encenall de Torredembarra". El premi és de 1000 euros, i el termini acaba el 31 d'agost.
No ens han proporcionat cap enllaç des d'on pugueu descarregar les bases, per això us pengem a continuació el document que ens han enviat, amb les bases completes:dijous, 12 de febrer del 2015

Concurs de cartells "Sexe jove"


L'Ajuntament de Torelló convoca una nova edició del concurs de cartells "Sexe jove". Els cartells presentats han de tenir com a tema la promoció d'una sexualitat sana, d'una forma sensible i creativa.
El termini per a presentar-s'hi acaba el dia 13 de març, i el premi per al cartell guanyador és de 300 euros.
Trobareu les bases completes a http://www.torellojove.cat/wp/wp-content/uploads/Postal.pdf

IV Concurs escolar Saló del Còmic

En el marc de la 33a edició del Saló Internacional del Còmic de Barcelona, que tindrà lloc entre el 16 i el 19 d’abril de 2015, FICOMIC, amb la col·laboració del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, convoca el IV concurs escolar del Saló Internacional del Còmic de Barcelona. 

El concurs estableix cinc categories en funció del nivell educatiu:
  • Categoria A. Alumnat de cicle mitjà d’educació primària.
  • Categoria B. Alumnat de cicle superior d’educació primària.
  • Categoria C. Alumnat de 1r i 2n d’educació secundària obligatòria.
  • Categoria D. Alumnat de 3r i 4t d’educació secundària obligatòria.
  • Categoria E. Alumnat d’ensenyament postobligatori
Per a les categories C, D i E, el tema del concurs és "Crea el teu propi mite". Es demana que l’alumne creï una narració original fantàstica o de ciència ficció en la qual el protagonista sigui un heroi, utilitzant els recursos narratius que són propis del còmic.

L’extensió de les obres presentades serà d’un màxim de 2 pàgines (preferiblement 2 fulls per una sola cara), en format DIN A4 (21x29,7cm.). La data límit d’admissió de treballs és el dia 14 de març del 2015. Els guanyadors de cada categoria rebran de premi una Nintendo 3DS XL i els finalistes un lot de còmics. A més, les obres guanyadores i finalistes s’exposaran dins del marc del Saló del Còmic.

Trobareu les bases completes en aquest enllaç.