divendres, 26 de setembre del 2014

Beca Art K'Suma 2014

La Regidoria de Gent Gran de l'Ajuntament de Manresa ens informa de la convocatòria de la Beca Art k'’suma amb una dotació de 1500 euros.

Art k'’suma és una iniciativa de l’'Ajuntament de Manresa que té per objectiu promoure l'’intercanvi creatiu entre persones d’'edats diferents des de qualsevol disciplina artística. Va néixer amb la voluntat de promoure el treball compartit entre artistes de generacions diferents i, si és el cas, de disciplines diferents.

A continuació us en copiem les bases:
1. Característiques de la beca 
La beca busca fomentar l'intercanvi creatiu entre generacions des de qualsevol de les disciplines artístiques: plàstiques, musicals, visuals,... amb l'objectiu de promoure la cooperació i l'exploració d'experiències entre persones d'edats diferents. Es busca facilitar el treball creatiu intergeneracional al llarg d’un període de temps determinat. 
Durant el període de treball, caldrà que els artistes comparteixin:
- Una interpretació conjunta de la realitat de la ciutat.
- Temàtiques, tècniques, calendarització i programació.
- L’experiència de gestionar projectes artístics amb persones d’edats diferents. 
2. Dotació de la beca 
La Beca Art K'suma està dotada amb pressupost màxim de 1500 euros que es destinaran al projecte guanyador de la convocatòria, amb càrrec a la partida 2351.481.00. L'Ajuntament no assumirà cap altra despesa relacionada amb la producció de l'obra.
El import total de la beca es farà efectiu després d’haver lliurat el treball final i sempre que el jurat hagi examinat la seva qualitat.
Si el Jurat ho considera necessari, podrà repartir el import de la beca entre diferents projectes, establint les aportacions mereixedores per a cada projecte seleccionat. 
3. Candidats 
Necessariament els candidats hauran de col·laborar amb altres artistes de trams d'edat diferents (menors de 35 anys i majors de 65 anys), amb l'objectiu de sumar els seus treballs fins a obtenir una proposta compartida. Com a mínim, una de les parts ha de ser resident a Manresa. Es podran presentar propostes col·lectives amb la participació de grups de joves i/o de persones grans. En aquest cas, caldrà designar un representant.
Només es podrà presentar una única sol·licitud per artista i caldrà garantir que es tracta d'un projecte original i inèdit.
La beca és oberta a qualsevol disciplina artística i s’admeten propostes interdisciplinars. 
4. Documentació 
Els candidats hauran de presentar la seva proposta adjuntant la informació següent: 
  • Dades personals dels artistes participants: nom, cognoms, adreça postal, telèfon, adreça electrònica, etc.
  • Currículum dels artistes.
  • Resum del projecte (màxim 30 línies).
  • Projecte que es vol desenvolupar en el qual han de constar: objectius, plantejament teòric i tècnic, calendari i cost aproximat de realització.
  • La documentació addicional que els aspirants creguin convenient per facilitar la valoració del projecte: dossier gràfic d’obra recent, crítiques, bibliografia...
  • Si els sol·licitants ho consideren oportú, podran enviar material complementari (catàlegs, DVD, etc.)
Si el projecte compta amb l’aportació de tercers s’haurà d’especificar.
Les propostes s’hauran de fer arribar a l’adreça de la Regidoria de Participació, joventut i gent gran (Beca Art K’suma 2014; Ajuntament de Manresa Ctra. de Vic, 16 1r. 08241 MANRESA). Aquest material no serà retornat. 
5. Termini de presentació de la documentació 
Els candidats podran trametre la seva documentació fins el dia 15 d’octubre del 2014
6. El jurat 
El jurat estarà integrat per les persones següents:
- Regidora de Participació, joventut i gent gran de l’Ajuntament de Manresa, o persona en qui delegui
- Cap de Servei de Serveis socials, Sanitat i Programes, o persona en qui delegui
- Cap de Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports, o persona en qui delegui
- Tècnic de la Regidoria de Participació, joventut i gent gran de l’Ajuntament de Manresa, que actuarà com a secretari
El jurat podrà demanar informació complementària, així com convocar els aspirants per comprovar la seva idoneïtat per portar a terme els treballs proposats i suggerir-los l’ampliació o la modificació dels projectes per fer-los més operatius. També, si escau, podrà sol·licitar assessorament d’altres persones sobre l’interès i l’abast dels projectes. El veredicte del jurat serà inapel·lable i es resoldrà en un plaç màxim de 15 dies hàbils.
El jurat podrà declarar el premi desert. 
7. Seguiment del treball 
Una vegada transcorregut un mes a partir de l’adjudicació de la beca, el jurat, o per delegació el seu secretari, podrà convocar les persones que l’hagin obtingut per tal que presentin un informe de l’estat del projecte. El jurat tindrà capacitat per fer les consideracions necessàries i fins i tot aturar el projecte si ho considera oportú. 
8. Extinció del dret de beca 
El dret de beca s’extingirà en els supòsits següents:
  • Si no s’executen continuadament els treballs en els terminis convinguts o si els informes de la seva realització no fossin prou satisfactoris.
  • Si el becari incompleix qualsevol de les obligacions assumides.
Si hi hagués culpa per part del becari, se li podria exigir la devolució dels pagaments rebuts 
9. Lliurament del treball 
La durada de la beca serà de dos mesos a partir de la data de la concessió. Si el jurat ho creu oportú, vistes les directrius del treball i la feina feta, podrà prorrogar per un espai de 30 dies naturals la data de lliurament del projecte enllestit. 
10. Propietat i difusió dels treballs 
El treball guardonat restarà en propietat dels autors i en podran disposar lliurement per exposar- lo i reproduir-lo, sempre que facin constar que ha estat guanyador de la Beca Art K’suma. Així mateix, el treball becat podrà ser exhibit en un espai municipal i, si escau, es proposarà la seva itinerància per altres àmbits expositius.
Els artistes quedaran compromesos a explicar la seva experiència personal, viscuda durant el procés de creació, amb l’objectiu de difondre-la com a referència de convivència entre generacions. 
11. Incompatibilitats 
L’obtenció de la beca no condiciona el fet que l’adjudicatari pugui beneficiar-se d’altres ajuts pel mateix projecte, sempre que no superin el 100% del valor de la beca. 
12. Acceptació de les bases 
La participació en aquest concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases i de la resolució del jurat, així com dels canvis que, com a conseqüència de factors aliens a l’organització, es puguin produir posteriorment.
Tot allò que no estigui previst en aquesta convocatòria es regularà per les bases generals reguladores de l’atorgament de subvencions de l’Ajuntament de Manresa, que es podran trobar a la pàgina web http://www.manresa.cat/.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada