dilluns, 16 de febrer del 2015

Concurs de cartells de la Festa Major de Santa Perpètua

L'ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda ens ha enviat les bases per al concurs de cartells de la Festa Major d'Estiu 2015. Aquí les teniu:

1. Objecte
L’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda estableix la convocatòria per l’any 2015 per crear un cartell de la Festa Major del 2015. L’obra ha de fer referència a la festa major. 
2. Participants
La participació és oberta a totes les persones que vulguin presentar les seves obres a partir dels 18 anys d’edat. 
3. Dotació del premi i finançament
S’estableix un únic premi. Estarà dotat amb la quantitat de 500 euros.
Aquesta quantitat s’imputa a càrrec de la partida pressupostaria 5034.3300.48906 corresponent al pressupost exercici 2015 de l’ l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda.
Aquesta quantitat estarà subjecta, en el seu cas, a les retencions fiscals corresponents. 
4. Treballs
Les obres presentades hauran de ser originals, inèdites i no podran ser adaptacions o modificacions d’obres anteriors. Així mateix, no podran haver estat presentades o premiades en cap altre certamen. Els participants es responsabilitzen que no hi hagi drets de tercers i seran responsables de qualsevol reclamació per autoria o plagi.
Cada participant podrà presentar un màxim de 2 originals. S’han de presentar en format digital, ja sigui en format CD o llapis de memòria, però no impreses.
La mida del cartell ha de ser A1 (59,4x84,1cm) a una resolució mínima de 300 dpi i en format vertical.
Els dissenys es poden elaborar en qualsevol estil o tècnica que permeti la fotoreproducció i la impressió a quadricromia. Si el cartell inclou una imatge fotogràfica, cal adjuntar-hi la diapositiva original de qualitat.
En el cartell ha de figurar el logotip de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda (si no en disposeu, cal reservar-li un espai i indicar-ho) i el text següent: Festa Major 2015 Santa Perpètua de Mogoda, 4, 5, 6 i 7 de setembre i l’opció d’incorporar un eslògan que convidi a la festa.
L'autor ha de facilitar l'arxiu original per capes per tal que l'Ajuntament pugui treballar el document o bé es compromet, si escau, a fer les adaptacions que calgui i a confeccionar els originals necessaris per a la impressió correcta i la composició del programa d’actes amb l’aplicació de la imatge del cartell que calguin a proposta dels òrgans tècnics de l’Ajuntament.
L’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda passarà a ser el propietari legal de l’obra, del disseny, i es reserva el dret de modificar algun aspecte del mateix per adequar-lo a les finalitats que li són assignades. Podrà l’Ajuntament reproduir i adaptar el cartell premiat a les diferents formats per a difondre la Festa Major 2015. 
5. Documentació
Les obres es podran presentar dins el termini indicat al registre del Departament de Cultura de l’Ajuntament de Santa Perpetua de Mogoda, situat a la Granja Soldevila, camí de la Granja s/n, 08130 Santa Perpètua de Mogoda, en horari de presentació de 9 a 14 hores, o al registre de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, l’OAC (Oficina d’atenció al ciutadà), de 9 a 14 hores. Una vegada registrades les obres, es lliurarà un resguard acreditatiu de la seva presentació amb el número de registre corresponent.
Les obres es presentaran sota un pseudònim escrit al dors del cartell. S’acompanyarà d’un sobre tancat on caldrà indicar a la part exterior la llegenda amb la denominació del certamen i el pseudònim. A l’interior del sobre hi hauran de constar les següents dades:
1. Nom i cognoms.
2. Adreça postal.
3. Correu electrònic.
4. Telèfon.
5. Població i codi postal.
6. Títol de l’obra.
7. Signatura.
8. Caldrà adjuntar també còpia del DNI.
Els autors podran signar les obres un cop es conegui el veredicte del jurat. 
6. Termini de presentació
El termini de presentació dels treballs finalitza el dia 8 de març.
Finalitzat aquest termini no s’acceptaran més obres. 
7. Avaluació i selecció
Els projectes presentats seran puntuats pel jurat, i els cinc cartells més votats, s’anunciaran per un termini per mínim de 20 dies (del 20 de març al 11 d'abril) a la pàgina web municipal, per tal que tota la ciutadania pugui votar-los.
El jurat estarà constituït pels membres de la Comissió de Festa Major (actuant com a vocals), representants dels mitjans de comunicació local, el professorat de l’Espai de les Arts i dos tècnics del servei de cultura. Un dels vocals actuarà com a secretari del jurat. El seu règim d’actuació quedarà sotmès a allò disposat en el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. El decret de nomenament preveurà també la designació dels seus suplents.
En el seu funcionament, el jurat s’atendrà al següent:
- Les seves deliberacions seran secretes.
- En el moment de les votacions, només es tindran en compte els vots emesos pels membres presents, no admetent-se la delegació de vot. El jurat decidirà les seves deliberacions per majoria simple.
- En la seva valoració, el jurat tindrà en compte especialment la qualitat artística de les obres presentades.
- El jurat podrà proposar que es declari desert el certamen quan, segons el seu criteri, cap de les obres presentades reuneixi la qualitat adequada per a ser premiada. El premi haurà de ser concedit a una sola obra. 
8. Resolució
La proposta de resolució l’efectuarà l’òrgan tècnic de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda que correspongui, incorporant a aquesta l’acta del jurat qualificador del certamen.
L’òrgan competent per a la resolució definitiva del procediment és la Junta de Govern Local. La resolució que atorgui els premis del certamen es notificarà al premiat i es publicarà al tauler d’anuncis de la seu de l’Ajuntament, i al butlletí municipal L’Informatiu.
L’Ajuntament de Santa Perpètua convocarà oportunament l’artista guanyador/ra per lliurar-li l’import de la dotació econòmica del premi.
El veredicte del cartell es farà públic el dia 24 d’abril a les 20h al Centre Parroquial en motiu de la Nit de Cultura. 
9. Drets sobre l’obra premiada
L’obra premiada passarà a ser propietat de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, que passarà a ser titular de la mateixa, i no podrà ser presentada en altres certàmens. L’obtenció del premi comporta la cessió dels drets d' explotació referits a reproducció, distribució, comunicació i transformació, per a qualsevol país del món i en qualsevol modalitat de transmissió, d'explotació, distribució, suport, format i mitjà, inclosos els audiovisuals, els informàtics, els multimèdia, els telemàtics, etc, incloent-hi també la cessió d’aquests drets a tercers.
El dret de transformació s'entén per al seu tractament informàtic en l'elaboració d'instruments de descripció i en cap cas suposarà l'alteració del material original.
Aquesta cessió en exclusiva dels drets d'explotació esmentats a l'apartat anterior s'entén amb caràcter indefinit. 
10. Incidències
Qualsevol incidència no prevista en les bases serà resolta per l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda. 
11. Acceptació de les bases
El fet de concórrer al certamen suposa l’acceptació plena d’aquestes bases. 
12. Recursos
La resolució per la qual es faci pública l’atorgament dels premis del certamen posa fi a la via administrativa. Contra aquesta es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció competent, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació o publicació al taulell d’edictes de l’Ajuntament.
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació o publicació.
Contra l’acte d’aprovació d’aquestes bases, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós-administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva publicació. 
13. Desenvolupament i aplicació de les bases
En desenvolupament i aplicació d’aquestes bases, l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, durà a terme les convocatòries i actes necessaris. 
14. Entrada en vigor
Aquestes Bases entraran en vigor una vegada aprovades per la Junta de Govern Local i hagin estat publicades al taulell d’anuncis de l’Ajuntament i al web municipal (www.staperpetua.cat).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada